gatsby-strapi-starter

56
Updated Mar 11, 2021
Source
Try this starterCodeSandbox   
Install this starter locally:
gatsby new gatsby-strapi-starter https://github.com/jeremylynch/gatsby-strapi-starter