gatsby-plugin-freshchat

Add Freshchat widget to your Gatsby site.

Install

npm install --save gatsby-plugin-freshchat

How to use

// in your gatsby-config.js
module.exports = {
  plugins: [
    {
      resolve: `gatsby-plugin-freshchat`,
      options: {
        token: "FRESHCHAT_TOKEN",
        host: "FRESHCHAT_HOST",
      },
    },
  ]
}