gatsby-v2-starter-casper

30
Updated Nov 1, 2018
Source
Try this starterCodeSandbox   Netlify 
Install this starter locally:
gatsby new gatsby-v2-starter-casper https://github.com/GatsbyCentral/gatsby-v2-starter-casper